template?>
slug?>

ברוך הבא לקניון הוירטואלי הגדול בישראל Xgiftcard.

באתר תוכל לרכוש שוברי מתנה עם שווי כספי (להלן "גיפטקארד") ו/או שוברי מתנה למוצרים וחוויות ברשתות מובילות בארץ .

לפני הכל, חשוב לנו שתדע- אצלנו הלקוח הוא במקום הראשון. חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה, וזאת על ידי הקפדה יתרה על ביטחון הקנייה, קשר ישיר ורציף מול בתי העסק ושירות לקוחות מהמעלה הראשונה . לכן,  חשוב לנו שלפני הרכישה תקפיד ותקרא את התקנון.

1.כללי

אתר Xgiftcard (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, ובכלל זה על כל גולש הנכנס לאתר ו/או מבצע ו/או מעוניין לבצע הזמנה מהאתר, ולפיכך הנך מתבקש לקרוא את התקנון בעיון, שכן הוראותיו תחייבנה ותהוונה את הבסיס המשפטי בכל דין ודברים בינך לבין מנהלי האתר, ובכניסתך לאתר והמשך גלישה בו הינך מצהיר ומתחייב כי הינך מודע לכך, ומאשר זאת. הרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים הינה זכות ולא חובה.

2. תנאים כלליים

כל משתמש/גולש מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן (להלן: "תקנון האתר" או "התקנון"), וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

למען הסר ספק, המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר. מוצעים למכירה על ידי המוכרים המזוהים בכל אחת מעסקאות המכירה ולאו דווקא על ידי האתר ו/או מנהליו. בכל מקרה בו זוהה מוכר בעסקת רכישה הוא יהיה הצד שיישא באחריות הבלעדית בגין המכירה. וכל הנובע ממנה.

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים הכלולים בתקנון זה, כפי שהוא מעודכן באתר, יחייבו את החברה כלפי משתמשי וגולשי האתר.

3. השובר ומימושו

מובהר בזאת כי תנאי סף לקבלת שובר ו/או למימושו, הינה כי תמורתו המלאה שולמה.

לכל שובר תיקבע תקופת מימוש, במסגרתה תוכל לממשו, כולל מבצעים ותחרויות פייסבוק. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר במסגרת תקופת המימוש. לאחר תקופה זו לא יהיה לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לקבל את המוצר ו/או השירות כמפורט בו ו/או לקבל החזר כספי כלשהוא ו/או פיצוי ו/או תמורה אחרת בשל כך.

תוקף השובר יודפס על גבי השובר.

שובר המתנה (גיפטקארד) יכובד בחנויות המופעלות במסגרת הרשתות והאטרקציות בישראל בלבד.

לא יינתן החזר כספי ו/או פיצוי כלשהו בגין אי מימוש או גניבה של שובר המתנה (גיפטקארד).

חובה על הלקוח שהזמין שובר הכרוך בפעילות או שירות, לבצע אישור הזמנה טלפוני מול מפעיל החוויה לפחות יום לפני התאריך המתוכנן על מנת לוודא מזג אויר ותנאים טכניים.

עדכונים ושינויים - בתי העסק באתר עלולים להשתנות מעת לעת. לפני מימוש השובר, יש להתעדכן ברשימת בתי העסק המפורטת באתר תחת הלשונית "יש לי שובר", ומובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה, רשימת בתי העסק המפורטת באתר היא העדכנית והגוברת.

4. תנאי השימוש באתר

הרשאים לעשות שימוש באתר הינם כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל). זהו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לביצוע הזמנה באתר.

רכישת המוצרים באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי, רצוי למלא את הטופס במלואו ע"מ שתוכל לקבל את המוצר לכתובת שציינת בתהליך ההזמנה בזמן הקצר ביותר, וזאת במידה שדרך המשלוח שנבחרה הינה בדואר או באמצעות שליח.

בכדי לעשות שימוש באתר, ישנה חובה לקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב הלקוח לביצוע התשלום עבור עסקת הרכישה של המוצרים ו/או השירותים שמציע האתר.

המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של הלקוחות ולא למטרות מסחריות ו/או. מנהל האתר רשאי למנוע מלקוח כלשהו את השתתפות והשימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם יהא סבור כי הלקוח עלול לסחור בהם או להעביר באופן אחר לצד שלישי, וזאת מבלי צורך לנמק החלטתו או להודיע ללקוח על כך מראש. מנהל האתר אף שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתו של הלקוח בנסיבות אלו.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של הלקוח באתר, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר, בניגוד להוראות מנהל האתר ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את מנהל האתר ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מנהל האתר ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.


5. הרשמה לניוזלטר

הינך מסכים ונותן את רשותך לכך שמפעילי האתר ישתמשו בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר או השירותים הנוספים המוצעים על ידי מפעיליו וכל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר או מפעיליו ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת מפעילי האתר יהיו רשאים להביא לידיעתך באמצעות:

(א) משלוח לכתובת המגורים שלך;
(ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת;
(ג) הודעות מסרים קצרים,

בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS);
(ד) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי.
הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.
מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לאתר בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.
מובהר שמפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, ואתה מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר ולאתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

6. זמני אספקה ותשלום

כל מוצר הנמכר באתר Xgiftcard ניתן להדפסה ולמימוש מיידי,

למימוש השובר יש להציג את שובר המופק ע"י אתר Xgiftcard בפני בית העסק. (במידה ומדובר באתר בילוי או נופש יש לתאם מראש עם הספק את מועד ההגעה)

7. ביטול והחזרת מוצרים

ביטול רכישת שובר המתנה (גיפט קארד) יתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן- "החוק").

ניתן לבטל את רכישת השובר/ מוצר תוך 14 יום, וזאת במידה ולא מומש . במקרה כזה יתקבל זיכוי בניכוי עמלת דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם
במידה ושובר הגיפט קארד הינו לרכישת מוצר, והשובר מומש בבית העסק, החזרת המוצר הינה לפי תקנון בית העסק.

עם ביטול העסקה, יבוטל השובר ולא ניתן יהיה לממשו בבית העסק.

8. אחריות למוצרים הנמכרים באתר

האחריות הבלעדית למוצרים ולמתן לשירותים באתר, לרבות איכותם, טיבם ותקינותם חלה באופן בלעדי על הספקים ו/או היצרנים ו/או היבואנים ו/או הסיטונאים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים/ השירותים, ע"פ החוקים והתקנות להגנת הצרכן הנהוגות בישראל.

בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או, עקיף, מכל מין וסוג שהוא, הקשור בשימוש באתר /או בהתקשרות, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או למי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

יובהר בזאת שהאתר משמש בין היתר כמרכז להזמנות למוצרים ו/או האטרקציות, ולכן האחריות המקצועית ו/או טיב המוצרים ועמידתם בלוחות הזמנים יחולו על הספקים ומפעילי החוויות בלבד.

9.  מדיניות פרטיות

החברה תפעל לאבטחת פרטיו האישיים של המשתמש שימסרו באתר (ככל שימסרו), לשם שמירה על פרטיותו. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות, ובמקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה בעניין.

החברה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים שבאתר לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכות החברה ו/או למערכות הספקים.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שבאתר. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה (ככל שתקבע בבית המשפט) של החברה.

החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך.

10. שונות

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של Xgiftcard לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, נהיה זכאים לבטל את ההזמנה.

שימוש באתר Xgiftcard הינו שימוש חופשי ולא מוגבל. התכנים אשר מופיעים, ניתנים לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הצגת המוצרים באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

הנך מתחייב, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התכנים, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התכנים או כל חלק מהם לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן, מתחייב הגולש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

החברה, רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו ואופי המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך. מנהל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

11. דין ושיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

12. שאלות ובירורים

בכל שאלה ניתן לפנות למשרדי Xgiftcard.

טלפון: 09-7909501

פקס: 09-7451956

כתובת: רחוב זרחין 10, ת.ד. 2465 רעננה 43100

שעות מענה טלפוני: 08:30-17:30 בימים א'-ה'.

ובמייל: services@tapuznet.co.il

קנייה מהנה.

צוות אתר Xgiftcard

paper voucher icon